TECHNICKÝ LIST
(cena)

 ACTICIDE®

Druh výrobku:

Technický konzervační prostředek pro vodou ředitelné barvy, lepidla, zhušťovadla a pod.
Surovina pro výrobu sanačních (odplísňovacích) vodních roztoků.

Účinné látky:

Kombinace spec. S,N-heterocyklů s bicyklickými metylovými spojeními.

Vzhled:

Žlutozelená, čirá kapalina.

Zápach:

Slabě po formaldehydu.

Hustota (20°C):

1,04 kg/l

Rozpustnost:

Míchatelné s vodou v jakékoliv poměru.

Hodnota pH:

 4 - 5

Odolnost:

teplotě
světlu

rozmezí.pH        

do asi 60°C
odolné
3 - 8,5 

Příměsná
množství: 

Protože se jedná o  příměsi, řídící se citlivostí produktu, intenzitou stávající, nebo možné infekce a podílem infekci náchylných látek, lze udat pouze přibližné hodnoty.

 

konzervace
sanační roztoky
 
 

0,1 - 0,3 %
2,0 - 5,0 %

 

Toxicita:

LD50 peroral: cca 6.000 mg/kg krysa

Účinnost:

ACTICIDE® má široké spektrum účinnosti proti bakteriím, kvasným a plísňovým houbám. Při skladové konzervaci chrání i parné prostory. Minimální koncentrace (hodnoty MHK) ukazují hranice, u kterých kterých je růst testovaných organizmů přiodparném testu zcela omezen.

 

testované organizmy hodnoty MHK v %

 

bakterie

Aerobacter aerogenes

0,05

 

 

Bacillus subtilis

0,04

 

 

Escherichia coli

0,02

 

 

Proteus vulgaris

0,04

 

 

Pseudomonas aeruginosa

0,05

 

kvasinky

Candida albicans

0,05

 

 

Saccharomyces corevisiae

0,02

 

plísňové houby

Alternaria consortiale

0,02

 

 

Aspergilus niger

0,05

 

 

Aureobasidium pullulans

0,02

 

 

Chaetomium globosum

0,05

 

 

Penicillium funiculosum

0,02

 

řasy

Chlorella pyrenoidosa

0,005

Označení:

Označení přípravků, které obsahují  ACTICIDE® v námi doporučených koncentracích není vzhledem k látkám, jež  ACTICIDE®  obsahuje nutné.
Označení pro
 ACTICIDE®
Xi
R 36/38
S 23 - 26 - 37
 

Aplikace:

Při přípravě sanačního roztoku pro ošetření zaplísněného zdiva přidáme 2 – 5% koncentrátu do čisté vody a promícháme. Tímto roztokem pak natíráme zaplísněné omítky či zdivo do nasycení. Nátěr necháme zaschnout a odpařit ze zdiva (min.24 hod.). Přitom  většinou vystupují na povrch zaschlá odumřelá tělíska plísní (podobná vláknům nebo chmíří), která je nutno okartáčovat a provést další nátěr. Na dostatečné odplísnění je třeba postup opakovat dva- až třikrát.
 

 

 

  Poznámka: Základním předpokladem pro trvanlivou účinnost ošetření je, že byly odstraněny původní příčiny zaplísnění ve formě vnějších zdrojů zavlhčení zdiva zatékáním nebo vzlínáním zemní vlhkosti vhodnou stavební úpravou, nebo že budou po ošetření odstraněny vnitřní zdroje zavlhčení zdiva nasákáním kondenzované vnitřní vlhkosti a páry vhodnou nesavou povrchovou úpravou, větráním atd.
Spotřeba koncentrátu při sanačních nátěrech se pohybuje pouze okolo 0,01kg/m2 na každý nátěr.

Jako konzervační přísada může být ACTICIDE® přidán v kterékoliv fázi výroby. Nejlepší účinek se však dosáhne přidáním do záměsné vody. Se substancemi, citlivými na formaldehyd se  ACTICIDE®  nesnáší. Z důvodu mnohostranné použitelnosti a různého způsobu zpracování je účelné při vývoji nového produktu prověřit snášenlivost zkouškami.

Skladování:

V uzavřených nádobách, chránit před před působením vyšších teplot. Chránit před mrazem. Skladovací doba by neměla překročit 1 rok.

 

Bezpečnost práce: Při manipulaci s ACTICIDE®  je nutno dodržovat bezpečnostní opatření, obvyklá pro biocidní látky. Protože dodávaná koncentrace dráždí pokožku, mělo by se kontaktu s koncentrovaným roztokem zabránit.Doporučuje se ochranný oděv a ochrana očí při manipulaci s ACTICIDE® . Potřísněnou pokožku ihned opláchněte větším množstvím vody a umyjte mýdlem. Při zasažení očí ihned vypláchnout větším množstvím vody a vyhledat lékaře.

Ekologie a odpadové hospodářství: Nevypouštějte do kanalizace a povrchových vod, neodstraňujte s domovním odpadem, deponujte na zvláštních skládkách.

Váš odborný velkoobchod: ESB SERVIS s.r.o. Pekárenská 34, 37004 České Budějovice
tel.: 602 451 443, e-mail: kolar.escb@seznam.cz