TECHNICKÝ LIST

 (cena)

6690 DOLDMATT SL

Matně bílý vnitřní izolační nátěr.

 

Druh výrobku:

Matně bílá barva s výbornou izolační schopností na fleky po vlhkosti a nikotinu, na prosaky starých barevných hlinek apod., s extrémně nízkým pnutím a téměř bezzápachovými rozpouštědly. Speciálně modifikovaná olejová pojiva garantují hloubkové proniknutí do podkladu.

Použití:

Univerzélně použitelná v malířském sektoru v obchodních a prodejních prostorách, restauracích, nemocnicích, školách, továrních a skladových objektech, v nových i renovovaných stavbách.

Vlastnosti:

konzistence

hustota
obsah sušiny

barva

stupeň lesku

tónovatelnost
balení

skladování

thixotropní, nátěrová
cca 1,5g/cm3

cca 68%

bílá

matný

nepojenými tónovacími pastami do max.3%
plechovky 7kg  a 22kg netto
v orig.uzavřených nádobách 1 rok

Podklady:

Podklad musí být suchý čistý, zbavený mastnost. Staré nátěry musí být pevné a nosné. Nedržící omítky a nátěry nutno odstranit. Na alkalické podklady použijeme přednátěr Docofix.  Ostatní podklady včetně sádrových lze natírat bez předchozích úprav. Na kovu, dřevu a dřevotřísce je nutno provést odpovídající základní nátěr.

Aplikace:

Válečkem, nátěrem, nebo nástřikem ( i „airless“), většinou bez ředění. V případě potřeby ředíme buďto originálním ředidlem 9180 AL 100 (balení po 5 kg), z tuzemských je možné použít terpentinové ředidlo, nebo S6006. ředíme do 5%.

Spotřeby:

Při dvojím nátěru cca 0,3 kg/m2

Při jednom nátěru cca 0,15 kg/m2
Většinou již prvním nátěrem je podklad dostatečně izolován a druhý nátěr lze provést kvalitní disperzní barvou (např. 8202 Slupol-Vnitřní disperze Extra)
Přesné spotřeby zjistíme zkušebním nátěrem na objektu

Schnutí:

prachosuchost
hmatová pevnost
přetíratelnost

asi po 1 hod.
asi po 3 hod.
asi po 4 hod.

Čistění nářadí:

Terpentinem, S 6006,nebo nitroředidly.

Hygiena a bezpečnost práce: Při práci zajistěte dobré větrání, nepracujte v blízkosti zápalných zrojů, nekuřte. Při nevolnosti zajistěte přísun čerstvého vzduchu v klidové poloze, nevyvolávejte zvracení a zajistěte lékařskou pomoc. Chraňte oči ochrannými brýlemi a kůži vhodným pracovním oděvem a rukavicemi. Znečistěný oděv ihned vysvlékněte, zasaženou kůži umyjte důkladně vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyplachujte min. 10 minut tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení, udržujte postiženého v klidové poloze a okamžitě konzultujte s lékařem. Po práci a při přestávkách umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete mastným krémem.
Ekologie a odpadové hospodářství: Nevypouštějte do kanalizace a povrchových vod, deponujte na zvláštních skládkách podle místních předpisů.

Výrobce: DOLD AG Lack- und Farben Fabrik, CH 8304 Wallisellen

Váš odborný velkoobchod: ESB SERVIS s.r.o. Pekárenská 34, 37004 České Budějovice,  tel.: 602 451 443, e-mail: kolar.escb@seznam.cz