TECHNICKÝ LIST

(cena)

6588 DOLD-TIEFGRUND WV

( Hloubkový podkladový nátěr vodou ředitelný, bezbarvý, fasádní a vnitřní.)

 

Druh výrobku:

Vodou ředitelný, kapilárně vzlínavý vnější a vnitřní podkladový nátěr s hlubokou pronikavostí do podkladu a vysoce zpevňujícím účinkem. Neobsahuje ředidla, je prakticky bez zápachu, difuzní a odolný zmýdelňování.

Použití:

K snížení a vyrovnání savosti příliž a nestejně savých podkladů pro následné disperzní nátěrové hmoty a ku zlepšení jejich propojenosti s podkladem, a ke zpevnění méně soudržných a zvětralých (sprašujících) povrchů fasád, ale i ve vnitřních prostorách se špatnou možností větrání.

Vlastnosti:

dodávaná viskozita

specifická váha

obsah sušiny

minimální aplikační teplota

skladování

 

cca 20-22" (DIN 3 mm)

cca 1g/cm3

cca 15%

+5°C

1 rok v uzavřených orig.nádobách.Chránit před mrazem!

 

Podklady:

Minerální, jako zdivo, beton, omítky, sádra, azbestocement, držící staré disperzní a minerální nátěry atd. Podklad musí být suchý a očistěný, omítky vyschlé a vyzrálé, slinuté škraloupy a nedržící omítky a nátěry nutno odstranit.

Ředění:

Vodou - je závislé na savosti a soudržnosti podkladu. Optickým vodítkem pro ředění, ověřitelným zkouškou je to, že má být prostředek naředěn tak, aby po zaschnutí nevytvářel na podkladu lesklá místa, čož odpovídá přibližně následujícím poměrům:

 

nové omítky

držící staré nátěry

starší savější omítky

silně savé a zvětralé podklady

1:3 až 1:5

1:3 až 1:5

1:2 až 1:3

0 až 1:1

Spotřeby:

Jsou závislé nejen na stupni na ředění, savosti, ale i na struktuře podkladu.
Na hladkém podkladu vychází přibližně takto:

 

stupeň ředění

1:5

1:3

1:2

1:1

neředěný

spotřeba kg/m2

0,033

0,05 - 0,07

0,1

0,1 - 0,15

0,2

 

Přesné spotřeby zjistíme zkušebním nátěrem na objektu.

Aplikace:

Nátěrem, válečkem, nástřikem.

Přetíratelnost:

Asi po 5 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, a savosti podkladu.

Čistění nářadí:

Ihned po použití vodou.

Vhodné krycí nátěry:

Disperzní nátěrové hmoty.

Hygiena a bezpečnost práce: Při práci nejezte, po práci a při přestávkách umyjte ruce vodou a mýdlem, při vstříknutí do očí vypláchněre ihned větším množstvím tekoucí vody.

Ekologie a odpadové hospodářství: Nevypouštějte do kanalizace a povrchových vod, neodstraňujte s domovním odpadem, deponujte na zvláštních skládkách.

Schválení a zkoušky:

Certifikáty TAZUS Brno č.: 06-3303, 06-3307, 06-0545

Váš odborný velkoobchod: ESB SERVIS s.r.o. Pekárenská 34, 37004 České Budějovice  tel.: 602 451 443, e-mail: kolar.escb@seznam.cz