TECHNICKÝ LIST
(cena)

 7400 DOLWASIL - IMPREGNACE
 

Druh výrobku:

Impregnační prostředek k hydrofobizaci minerálních podkladů, který prakticky nesnižuje difuzi vodních par, protože netvoří film. Dobře proniká do podkladu a je vysoce odolný alkáliím.

Použití:

Hydrofobizace minerálních podkladů zabraňuje provlhání fasád (a tím i snižování jejich tepelně-izolačních vlastností) a jejich znečistění. Transport solí ze stavebního materiálu se sníží, nebo i zamezí.

Vlastnosti:

forma
viskozita
spec.váha
obsah pevných tělísek
zápalný bod
vodotěsnost
paropropustnost

bezbarvá tekutina
12“-14“ (DIN 4mm)
cca 0,9 g/cm3
cca 5%
od 25°C
0,09 l/m2 (ČSN 73 2578)
sd=0,06 m (ČSN 73 2580)

Podklady:

Přírodní a umělý kámen, azbestocement, beton, vápenné, vápenocementové
a cementové omítky, cihly, sádra, minerální a vápenné nátěry, a.t.d.

Aplikace:

Nátěrem, stříkáním, poléváním. Přípravek neředíme !!!.

Spotřeba:

Je závislá na druhu aplikace, porezity a struktury podkladu. V praxi se pohybuje mezi 150-350 g/m2, u extrémně savých podkladů (např.u pískovce), nebo fasád
s extrémně hrubou strukturou může dosáhnout až 600 g/m2.

Příprava: Sklo, dřevo, kovy a umělé hmoty je nutno před použitím přípravku zakrýt, zvláště mají -li tyto být následně natírány. Stříkance je nutno okamžitě odstranit terpen-tinem, nebo universálními ředidly.

Schnutí:

prachosuchost
hmatová pevnost
přetíratelnost

asi po 1 hod.
asi po 3 hod.
asi po 4 hod.

Čistění nářadí:

Ihned po práci universálním ředidlem, nebo terpentinem. Pracovní nářadí již nelze použít pro jiné nátěrové hmoty!

Balení:

20 kg netto.

Skladování:

V uzavřených orig.nádobách 6 měsíců.

Hygiena a bezpečnost práce: Chraňte oči , chraňte kůži před dlouhodobým kontaktem, po práci a při přestávkách umyjte ruce vodou a mýdlem. Při vnitřních pracích zajistěte dobré větrání.
Ekologie a odpadové hospodářství: Nevypouštějte do kanalizace a povrchových vod, nelikvidujte s domovním odpadem, deponujte na zvláštních skládkách podle místních předpisů.

Výrobce: DOLD AG Lack- und Farben Fabrik, CH 8304 Wallisellen

Váš odborný velkoobchod: ESB SERVIS s.r.o. Pekárenská 34, 37004 České Budějovice
 tel.: 602 451 443, e-mail: kolar.escb@seznam.cz