TECHNICKÝ LIST

 (cena)

6022 DOCOPLEX
odstraňovač disperzních a syntetických nátěrů

 

 

Druh výrobku:

 DOCOPLEX je moderní odleptávací prostředek („barvožrout“), s mnohostrannými možnostmi použití. Díky své výborné rozpouštěcí a změkčovací schopnosti proniká rychle a hluboko do starých nátěrových vrstev a umožňuje jejich snadné odstranění a očistění podkladu pro nový nátěr.

Použití:

Ve stavebním malířství a natěračství i v průmyslovém lakýrnictví. Je vhodný pro odstraňování všech v praxi používaných nátěrů a laků, jako např. disperzních barev, umělopryskyřičných laků včetně vypalovacích, olejových, jedno- i dvou-složkových polyuretanových a epoxidových nátěrových hmot, a tím pádem i barev, používaných ve formě sprayů.

Objekty, podklady:

Vnitřní i vnější nátěry dřeva, kovů, zdiva a minerálních omítek. U dřevin, bohatších na tříslovinu, jako je dub, nebo některé exotické druhy, může DOCOPLEX způsobit změnu zbarvení, aniž by však negativně ovlivnil jejich mechanické vlast-nosti. Mají-li tyto být následně lakovány bezbarvým lakem, doporučuje se nejprve provést zkoušku.

Techn.data:

dodávaná viskozita
aplikační
teplota 
skladování
                 

                                                          

hustá, až rosolovitá tekutina
min.+8°C, max.25°C
rok v uzavřených orig.nádobách
při teplotách do 20°C

Aplikace:

nanášení: DOCOPLEX naneseme sytě na podklad štětcem, nebo štětkou a necháme působit 10-30 minut. (podle teploty a odolnosti odleptávaného nátěru). Pokrytím nátěru novinovým papírem či fólií můžeme zpomalit zasychání a tím prodloužit dobu působení prostředku. Na olejových nátěrech lze zvýšit účinek přídavkem 5-10% salmiaku do DOCOPLEXU. Při silných vrstvách nátěrů proces opakujeme. Přípravek umožňuje měkké zpracování, ani silné vrstvy po stěnách nestékají. Zůstává dlouho vlhký a tudíž dlouho působí. Nevykazuje téměř žádnou agresivitu vůdči lehkým kovům.

 

odstranění starých nátěrů: Naleptané nátěry lze po změknutí odstranit buďto mechanicky (špachtlí, drátěným kartáčem a pod.), nebo (zvláště na fasádách) ostřikem tlakovou vodou. (Použijeme-li tlakovou vodu na dřevěné podklady, musíme tyto před aplikací nového nátěru nechat náležitě vyschnout.)
DOCOPLEX neobsahuje benzol a neovlivňuje negativně následně aplikované nátěrové hmoty.

Spotřeby:

0,15 - 0,3 kg /m2 podle druhu a síly odstraňovaného nátěru

Schnutí:

prachosuchost
hmatová pevnost
přetíratelnost

asi po 1 hod.
asi po 3 hod.
asi po 4 hod.

Čistění nářadí:

Vodou, nebo přípravkem na mytí štětců.

Hygiena a bezpečnost práce: Při práci zajistěte dobré větrání, nepracujte v blízkosti zápalných zrojů, nekuřte. Při nevolnosti zajistěte přísun čerstvého vzduchu v klidové poloze, nevyvolávejte zvracení a zajistěte lékařskou pomoc. Chraňte oči ochrannými brýlemi a kůži vhodným pracovním oděvem a rukavicemi. Znečistěný oděv ihned vysvlékněte, zasaženou kůži umyjte důkladně vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyplachujte min. 10 minut tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení, udržujte postiženého v klidové poloze a okamžitě konzultujte s lékařem. Po práci a při přestávkách umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete mastným krémem. Při vyšších teplotách otevírejte nádoby opatrně, obsah může být pod tlakem.
Ekologie a odpadové hospodářství: Nevypouštějte do kanalizace a povrchových vod, deponujte na zvláštních skládkách podle místních předpisů.

Výrobce: DOLD AG Lack- und Farben Fabrik, CH 8304 Wallisellen

Váš odborný velkoobchod: ESB SERVIS s.r.o. Pekárenská 34, 37004 České Budějovice
tel.: 602 451 443, e-mail: kolar.escb@seznam.cz