TECHNICKÝ LIST
(cena)

ARDEX S2K

izolační stěrka

Oblast použití:

Produkt je určen pro vnitřní i vnější prostory.  Stěny i podlahy. Izolace ploch stěn a podlah pod obklady a dlažby v termálních a plaveckých bazénech, ve sprchách, prádelnách, na balkónech a terasách, ve velkokuchyních, mlékárnách, pivovarech, v provozech zpracovávajících maso, tuky a ryby, v provozech papírenského, kožedělného a textilního průmyslu.

 

Druh výrobku:

ARDEX S2K je flexibilní dvousložková izolační hmota na bázi modifikovaných epoxidových pryskyřic se schopností přemostění trhlin. Balení o hmotnosti 10 kg se skládá z 5 kg složky A a 5 kg složky B.

ARDEX S2K je po vytvrzení vodotěsný, odolný vůči mrazu a vlivům počasí, má vysokou flexibilitu a je odolný vůči vodním roztokům solí a louhů a celé řadě zředěných minerálních a organických kyselin a organických tekutin a roztoků.

 

Příprava podkladu:

Podklady musí být suché, čisté a soudržné. Pevnost a nosnost podkladu musí odpovídat očekávanému zatížení. U vysokého zatížení by soudržnost podkladu měla být ł 1,5 N/mm 2 . Obsah vlhkosti u betonu a cementových potěrů smí být nejvýš 4,5%. Savé podklady, jako beton, lehčený beton, cementový potěr, vapenocementová a cementová omítka musí být ošetřeny základním nátěrem ARDEX S2K.

Nanášení izolační hmoty ARDEX S2K na hladké a hutné podklady, jako například na staré obklady a litý asfalt, se provádí bez základního nátěru.

 

Zpracování:

Před zpracováním izolační hmoty ARDEX S2K se obě složky, komponent A a komponent B, intenzivně promíchá v mísicí nádobě pomocí spirálového míchadla. Potom se materiál přenese do čisté nádoby pro zpracování a znovu se promíchá, aby vznikla zcela homogenní směs. Nanášení lze provádět stěrkou nebo nanášecím válečkem. Zpravidla se nanášení těsnicí hmoty ARDEX S2K provádí pomocí válečku.

Izolační hmota ARDEX S2K je při teplotách v rozmezí 18 – 20 °C zpracovatelná po dobu přibližně 45 minut. Nízké teploty dobu zpracovatelnosti prodlužují, vyšší teploty ji zkracují. Těsnicím páskem ARDEX S2K nejdříve utěsněte místa ohrožená tvorbou trhlin, jako jsou místa spojů, rohy, stykové spáry, dilatační spáry, prostupové otvory a dnové odvody. Postup je takový, že nejdříve do ošetřovaných míst naneste izolační hmotu ARDEX S2K v dostatečném množství a do čerstvé vrstvy hmoty lepte těsnicí pásek nebo skelnou tkaninu. Potom proveďte nanesení první plošné vrstvy izolační hmoty.

Izolační hmota ARDEX S2K se vždy nanáší v minimálně 2 sytých vrstvách o tloušťce vrstvy 1 mm. Spotřeba materiálu je asi 1,3 kg/m2 na jednu vrstvu. Při nanášení druhé vrstvy při teplotě 18°C až 20°C nejdříve po 16 hodinách a nejdéle do 48 hodin se provede úplné překrytí těsnicích pásek a skelné tkaniny a těsnicí vrstva se sváže.

Poslední vrstvu ARDEX S2K posypte začerstva rovnoměrně suchým křemenitým pískem o zrnitosti 0,6 – 1,2 mm. Po vytvrzení těsnicí vrstvy nesvázaný písek odstraňte.

Izolační hmotu ARDEX S2K nezpracovávejte při teplotách pod 10°C

Ukládání dlažeb a obkladů:

S prováděním obkládacích prací lze začít po vytvrzení druhé těsnicí vrstvy, nejdříve po 16 hodinách. K lepení dlažeb a obkladů jsou vhodné následující lepicí materiály:

 

 

Pro namáhání chemikáliemi a vodou

ARDEX WA

Epoxidová lepící a spárovací hmota

 

Při namáhání vodou

ARDEX X7G tenkovrstvá lepící malta

ARDEX X701 flexibilní lepidlo

 

ARDEX FB9 flexibilní tekutá lepicí malta

 

Doporučení:

ARDEX S2K se zpracovává při teplotách od 10 do 30°C. V případě pochybností proveďte práce na zkoušku. Řiďte se pokyny uvedenýmiv prospektech ARDEX S2K základní nátěr a ARDEX těsnicí páska 2-K.

 

 

 

 

Technická data podle kvalitativní normy ARDEX

Záměsný poměr:

 

Je dán balením

Doba

zpracovatelnosti

 

Váha čerstvé

malty:

 

cca 1,3 kg/litr

(při 20°C):

Asi 45 minut

Spotřeba materiálu:

Přibližně 1,3 kg na m2

a 1 mm tloušťky

Doba tvrzení:

Asi 16 hodin

Označení podle zákona

o nebezpečných látkách:

 

Xi dráždí (složka A) , leptá (složka B)

Označení dle GGVS:

Třída 9 č. 11c, UN-č. 3082, ekologicky nebezpečná látka, gl., n.a.g, (složka A)

Třída 8. č. 53c, UN-č. 2735, polyaminy, kap. leptá, n.a.g. (složka B)

Kód GIS:

RE1 (složka A), RE2 (složka B)

Balení:

Složka A Nádoba po 5 kg netto,  Složka B Nádoba po 5 kg netto

Skladování:

V chladu a suchu. Skladovatelnost 6 měsíců v suchých prostorách v originálních uzavřených nádobách.

 

Hygiena a bezpečnost práce: Dráždí oči a pokožku. Může vyvolat podráždění. Při požití zdraví škodlivé. Při delším působení může způsobit poleptání.  Chraňte se před vniknutím do očí a potřísněním pokožky. Při vniknutí do očí postižené místo důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při míchání používejte ochranné brýle a ochranné rukavice. Při zpracování používejte ochranné rukavice. Zajistěte důkladné větrání prostoru. Pracovní oděv uchovávejte v čistotě, znečištěné oděvy vyměňte. Ve vytvrzeném stavu je materiál fyziologicky a ekologicky nezávadný.

 

Schválení a zkoušky:

-Certifikát TZÚS, ISO 9001, ISO 14001

 

Výrobce: ARDEX BAUSTOFF GmbH, A 3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40

 

Váš odborný velkoobchod:

ESB SERVIS s.r.o. Pekárenská 34, 37004 České Budějovice
 tel.: 602 451 443, e-mail: kolar.escb@seznam.cz